Lantern Slides - Box Miscellaneous

Previous Slide                                                                                                                                            Next Slide Box Miscellaneous - 09 Men unloading boxes - the outing?
Box Miscellaneous - 09 Men unloading boxes - the outing?